Bedrijfsgegevens

Naam: OSFA
Geregistreerd adres: Drenthehof 60, 5709 CG, Helmond, Nederland
food@osfa.nl

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (“algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door en gesloten overeenkomsten met OSFA met maatschappelijke zetel te Drenthehof 60, 5709 CG, Helmond (hierna te noemen “OSFA”), geregistreerd in de Nederlandse Kamer van Koophandel te Midden Nederland onder nummer 74516868, betreffende de levering van goederen door OSFA aan de partij aan wie de aanbieding wordt gedaan of de andere partij bij de overeenkomst, respectievelijk (hierna: de “opdrachtgever”).

Artikel 2: Definities

 1. Opdrachtgever: Elk natuurlijke of rechtspersoon die met OSFA een overeenkomst wenst te sluiten of reeds heeft gesloten.
 2. Overeenkomst: Een afspraak, dan wel schriftelijk of mondeling gemaakt, tussen OSFA en een Opdrachtgever ter zake één of meer te verlenen diensten welke worden aangeboden op osfa.nl, uitgevoerd door OSFA.
 3. Opdracht: De bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en diensten die geleverd worden door OSFA, die ten uitvoer dienen te worden gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s).
 4. Factuursom: Het totale bedrag dat de opdrachtgever dient te voldoen bij een overeengekomen opdracht.

Artikel 3: Geldigheid van deze Voorwaarden

 1. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.
 3. Eventuele bepalingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing indien en voor zover zij door OSFA schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4: Offertes en prijzen

 1. OSFA maakt gebruik van een vast prijsstelling, deze worden vooraf vermeld in de door OSFA opgestelde offerte aan opdrachtgever
 2. Persoonlijke offertes uitgegeven door OSFA zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders in de offerte vermeld.
 3. OSFA zal desgevraagd voor aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.
 4. Alle prijzen vermeld op de website en in de offertes zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 5. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5: Annuleringen

 1. Annuleringen dienen dan wel telefonisch, schriftelijk, of per mail te geschieden.
 2. Annuleringskosten:
  1. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 14 dagen voorafgaand aan uw gelegenheid. Eventuele vooruitbetalingen van de opdrachtgever aan OSFA zullen geretourneerd worden.
  2. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever(s) een bedrag verschuldigd ter compensatie van de administratieve kosten, ten bedrage van 9,5% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.
  3. Bij annulering tussen 7 dagen en 3 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van inkomstenderving, de gemaakte kosten voor administratie, eerste voorbereiding, e.d., van 25% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.
  4. Bij annulering tussen 72 uur en 24 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d. van 75% van de totale factuursom.
  5. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d. van 100% van de totale factuursom.
 3. Uitsluiting annuleringskosten:
  Wanneer de annulering, die plaatst heeft gevonden tenminste 72 uur van te voren, geen definitieve annulering betreft, maar een uitstel van de opdracht naar een later moment, dan is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, die niet aangewend kunnen worden bij de nieuwe opdracht, dit tot een maximaal bedrag van 40% van de factuursom.

Artikel 6: Correcties op groepsgrootte

 1. Geef correcties op de groepsgrootte altijd zo spoedig mogelijk door per mail of telefonisch. Indien een correctie niet doorgegeven wordt zullen afwezige gasten voor 100% in rekening gebracht worden.
 2. Negatieve correcties op de groepsgrootte kunnen kosteloos, tot en met 72 uur voor aanvang van de opdracht, door gegeven worden.
 3. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte tussen 72 uur en 24 uur voor aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten in rekening gebracht met een maximum van 40%, ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, planning, e.d.
 4. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte gemeld minder dan 24 uur van te voren of bij aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten voor 100% in rekening gebracht.

Artikel 7: Betaling

 1. OSFA is gerechtigd bij een opdracht gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, deze dient tenminste 10 werkdagen voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan, de hoogte van deze vooruitbetaling staat vermeld op dan wel de offerte dan wel de opdracht.
 2. Betaling kan geschieden voor- of achteraf per bankoverschrijving of contant.
 3. Opdrachtgever is gehouden facturen van OSFA te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 7 dagen.
  Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 4. Eventuele incasso kosten en/of kosten voor geschillen worden door de opdrachtgever, bij daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door OSFA, geaccepteerd als haar kosten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. OSFA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de opdracht, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:
  1. overmacht, zoals omschreven in artikel 8;
  2. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
  3. handelingen of nalatigheid van OSFA, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld. Deze bepaling geldt in het bijzonder voor schade ontstaan door het nuttigen van de door OSFA bereide of geserveerde levensmiddelen.
 2. OSFA is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die OSFA in gebruik heeft, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van OSFA.
 3. OSFA is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen van de Opdrachtgever, Gast, Groep en/of Individu in de garderobe, het pand of een externe locatie tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van OSFA.
 4. OSFA is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

Artikel 9: Ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die bepaald zijn in de overeenkomst, heeft OSFA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zonder dat OSFA tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 10: Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft OSFA het recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht wordt verstaan:
  1. Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
  2. Storingen in aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
  3. Brand of ongevallen.
  4. Transportbelemmeringen of transport problemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen en blokkades.
  5. Niet goed functioneren van apparatuur.
  6. Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
  7. Natuurrampen, zoals overstromingen of aardbevingen.
  8. Oorlog of dreigende oorlog.
  9. Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden

 1. OSFA is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden.

Artikel 12: Diensten op locatie

 1. Wanneer de diensten geleverd worden op of in aan opdrachtgever toebehorende locatie, stelt opdrachtgever ter beschikking, de keuken, de ruimte, inrichting, apparatuur, energie en water.
 2. Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 12.1 genoemde faciliteiten beschikbaar zijn en bruikbaar door OSFA. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.
 3. Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
 4. Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door OSFA te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden, iedere Overeenkomst en op eventuele overige daarmee op enigerlei wijze verband houdende rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
 2. U kunt klachten melden aan food@osfa.nl
[instagram-feed]
reb: 1